Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tài nguyên du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Dịch vụ du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Sản phẩm du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chức năng nhiệm vụ

Sở Du lịch tỉnh Nghệ An là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Nghệ An; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về du lịch theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

<<   <  1  >  >>