Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tài nguyên du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Dịch vụ du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Sản phẩm du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thực hiện các biện pháp phòng, chống cơn bão số 10
 
Thực hiện các biện pháp phòng, chống cơn bão số 10 (14/09/2017 03:27 PM)

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số: 1054/SDL-VP

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống cơn bão số 10

 

      Nghệ An, ngày 14 tháng  9  năm 2017

 

 Kính gửi:

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Trưởng các phòng Sở, Giám đốc TT Thông tin xúc tiến du lịch;

- Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện Công điện khẩn số 13/CĐ.UBND ngày 13/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An về việc phòng chống cơn bão số 10, Sở Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng các phòng Sở, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch và các đơn vị kinh doanh du lịch tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các huyện, thành phố, thị xã

Kiểm tra, chỉ đạo các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch trên địa bàn quản lý để hướng dẫn phương án phòng, chống bão kịp thời; tăng cường công tác tuyên truyền cho du khách và có các biện pháp không để du khách tắm biển trong thời gian trước, trong và sau khi bão đổ bộ vào đất liền.

2. Đối với các phòng Sở, TT Thông tin xúc tiến du lịch

- Kiểm tra, rà soát và có phương án đảm bảo an toàn các công trình, trụ sở và phòng làm việc…Khi xảy ra sự cố phải kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt của ngành để kịp thời xử lý.

- Giao Phòng Quản lý Cơ sở lưu trú, Quản lý Lữ hành thường xuyên liên hệ, cập nhật thông tin với các đơn vị kinh doanh du lịch để nắm tình hình trước, trong và sau khi bão đổ bộ.

- Giao TT Thông tin xúc tiến du lịch tăng cường đưa tin, thông báo diễn biến của các cơn bão, công tác phòng, chống bão lụt và khắc phục hậu quả bão lụt trên trang thông tin điện tử và bản tin của ngành.

3. Đối với các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

- Đối với các cơ sở lưu trú: Có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản của khách du lịch tránh và trú bão tại cơ sở lưu trú của mình; sẵn sàng tiếp nhận, ứng cứu du khách và người dân khi cần thiết. Trước khi mưa bão, cần tiến hành tháo, gỡ các biển quảng cáo, bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất và trang thiết bị của đơn vị và của du khách.

- Đối với các đơn vị kinh doanh lữ hành: Không tổ chức đưa, đón khách du lịch đến các điểm tham quan thuộc thời gian và khu vực mà bão có thể ảnh hưởng; hướng dẫn du khách tránh và trú bão an toàn, tuyệt đối không chở khách lưu hành trên đường khi bão đổ bộ vào.

- Cần liên hệ chặt chẽ với Ban Chỉ phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của địa phương để xử lý và khắc phục kịp thời những sự cố diễn ra trong và sau bão.

Nhận được Công văn này, Sở Du lịch Nghệ An đề nghị UBND các huyện, thành, thị; các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả việc phòng, chống bão lụt. Đồng thời, gửi báo cáo việc tổ chức thực hiện, cập nhật tình hình sau bão về Sở Du lịch (gửi bản mềm qua hộp thư điện tử: dulichna@nghean.gov.vn)/.

 Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, VP.

         GIÁM ĐỐC


        (Đã ký)

 

 

        Nguyễn Mạnh Cường

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>